Mass wedding, maangay

VIGAN CITY – Addanto manen mass wedding ti maangay ditoy siudad inton Oktubre daytoy a tawen, daytoy ti naammuan iti opisina ti City Civil Registrar’s Office nga idauluan ni City Civil Registrar Susan Ancheta itay nabiit.

Kanaig daytoy, maigunamgunam kadagiti agtiptiponen ngem saanda pay a nagkasar ti agimpormar iti City Civil Registrar’s Office tapno mairamanda iti listaan ti mass wedding nga isayangkat ti gobierno ti siudad babaen ti pannakikammayet ti parokia ti St. Paul’s Cathedral ken gunglo dagiti babai ditoy siudad.

Tinawen nga angayen ti gobierno ti siudad iti panangidaulo da Mayor Eva Marie S. Medina ken Vice Mayor Lourdes Baquiran daytoy mass wedding para kadagiti nabayagen nga agdendenna ngem saan pay a nagkasar iti simbaan gapu ta awan ti gastuenda.

Ti gobierno ti siudad ti mangibaklay iti mabusbos iti pangaldaw, wedding cake ken sagut kadagiti agkasar idinto a dagiti agtuturay ti agpaay a ninong ken ninang iti kallaysa a maangay a mismo iti Saint Paul’s Cathedral.#