Mass wedding, maisayangkat

VIGAN CITY – Maisayangkat ti mass wedding kadagiti
agtiptiponen ngem saan pay a nagkasar iti simbaan inton Marso 5.


Naammuan nga esponsoran ti gobierno ti siudad, Balikatan
of Vigan ken ti St. Paul Cathedral ti nasao a mass wedding.

Segun iti maysa a church leader, maisaysayangkat daytoy
agsipud ta adu dagiti agkabkabbalay a gapu iti rigat iti panagbiag,
saanda a kabaelan ti agkasar iti simbaan.

Itay napan a tawen, nasurok a sangagasut nga asmang ti
pinagkasar ti Simbaan, ti city government nga idadauluan ni Mayor Eva
Marie S. Medina ken ti Balikatan nga ipanguluan ni Konsehal Lulu
Baquiran.#