Mass wedding, naangay iti Cabugao

CABUGAO, Ilocos Sur – Tallopulo ket innem nga asmang nga agdendennan ngem saan pay a nagkasar ti nagkallaysa babaen ti panangesponsor ti lokal a gobierno daytoy nga ili itay nabiit.

Babaen ti bileg a naikawes kenkuana kas mayor, kinasar ni Mayor Edgar S. Cobangbang , Jr. dagiti 36 a paris iti seremonia a naangay iti Cabugao Cultural and Sports Complex idi Pebrero 17, 2016.

Iti mensahena, imbinsa ni Vice Governor Deogracias Victor Savellano ti kinapateg ti panagkinnaawatan dagiti agassawa tapno mapatalinaed ti naurnos ken naragsak a pamiliada.
Kinuna met ni Dina Bonnavie, kaingungot ti bise gobernador, a napateg ti panagpinnadayaw dagiti agassawa tapno agtalinaed ken manayon ti napintas a panaglangenda nga agkasimpungalan.

Dinayaw met ni Cobangbang ti panagtalek dagiti nagkasar iti lokal a gobierno babaen ti pannakipartisiparda iti daytoy a programa ti munisipio.

Kinuna ti mayor a kalpasan ti panaglantip ti puso dagiti nagkasar, karamandan a mangbangon iti responsible a pamilia idinto nga inyunay-unayna a ti pamilia ti pangrugian ti natibker a pundasion ti naurnos a pagtaengan a makatulong iti dakkel iti panagprogreso ti ili a Cabugao.

Daytoy ti maikaliman a tawen nga angayen ti lokal a gobierno ditoy ti mass wedding kadagiti agtiptiponen ngem saanda a nagkasar iti man sibil wenno simbaan gapu ta awan ti gastuenda.#