Mass wedding, naangay iti Vigan City

VIGAN CITY – Sangagasut ken tallupulo ket pito nga asmang ti naggigiddan a nagkallaysa iti Simbaan ni San Pablo ditoy siudad idi Oktubre 7.

Inesponsoran da dati a Mayor Ferdinand Medina ken ti kaingungotna a ni agdama a Mayor Eva Marie S. Medina daytoy mass wedding a tinawen a gannuat ti gobierno ti siudad nga agkasar iti simbaan dagiti couple a nabayagen nga agdendenna.

Iti pannakikammayet ti Balikatan, parokia ni San Pablo ken iti opisina ti local civil registrar ditoy siudad nga idadauluan ni Susan P. Ancheta, libre ti panagkasar dagiti couple iti nadaeg a simbaan ni San Pablo a nagpaayan a ninong ken ninang dagiti konsehal ti siudad.

Malaksid iti nabaknang a pangngaldaw iti Vigan City Convention Center, nasagutan dagiti kakaskasar iti cake ken saggaysada a bentilador ken pingpinggan.

Ni Johnrex Colete, 51, maysa nga empleado iti city hall ken ti inkasarna a ni Celestina Alviedo ti oldest couple idinto a kaubingan a couples da Jomer Castro, 18, ken Jemery Ragunjan, 19; ken da Romy Agbayani ken Ivhona Blaza, agpada a 19.

Karaman pay kadagiti nagkallaysa da Ron Lendl Allarde, agpapaay iti legislative staff ti Sangguniang Panlungsod ti Vigan City ken ni sigud a Lailani Reosio.#