Mass wedding naangay iti Vigan City para 109 couples

VIGAN CITY – Naangay┬á ti mass wedding para kadagiti sangagasut ket siam nga asmang nga agdendennan ngem di pay nagkasar iti simbaan idi Nobiembre 16 babaen ti panangigannuat ti gobierno ti siudad ditoy ken iti pannakikammayyet ti Balikatan sa Vigan, gunglo dagiti babbai ditoy siudad, ken ti St. Paul Parish.

Kanaig daytoy, kinablaawan ni Mayor Eva Marie S. Medina dagiti nagkasar idinto nga inyunay-unayna kadakuada ti panangbukelda iti pamilia a maipagpannakkeldanto kas  nagannak ken ti siudad ti Vigan.

Pinagyamanan pay ni Medina ti Parish ti St. Paul gapu iti pannakikammayetna iti daytoy a gannuat ti gobierno ti siudad tapno maisayangkat ti mass wedding kadagiti nabayagen nga agdendenna ngem di pay nagkasar babaen ti nasagraduan a matrimonio ti Simbaan Katoliko.

Awan ti nagastos dagiti couples iti daytoy a panagkasarda a nagpaayan pay dagiti opisial ti siudad a ninong ken ninang dagiti nagkasar.

Tinawen daytoy a gannuat ti siudad ti Vigan iti panangidaulo ni Mayor Eva Marie S. Medina para kadagiti nabayagen nga agdendenna tapno agtiponda iti sidong ti matrimonio ti Simbaan Katoliko.

Kangrunaan a rason dagiti couples no apay a dida nagkasar iti simbaan ti rigat ti panagbiagda ken kaawan ti gastuenda para iti panagkallaysada.

Segun ken ni Mayor Medina, awan ti nagastos dagiti nagkasar ta ti Balikatan sa Vigan ti nakaammo iti cord, veil, coins, ken bouquet, ket ti met gobierno ti siudad ti nangibaklay iti nabaknang a pangaldaw, cake, gown, ken regalo tunggal nagkasar. Libre met ti serbisio ti City Local Registry Office nga idadauluan ni City Civil Registrar Susan Ancheta para iti pannakaisagana dagiti dokumento a kasapulan dagiti couples iti panaglantip iti pusoda iti simbaan.

Gapu iti kaadu ti bilang dagiti nagkasar, agraman dagiti inawisda a bisitada (dua a bisita ti tunggal agkasar nga asmang), dagiti ninong ken ninang,  dagiti opisial ti Balikatan ken dadduma pay a bisita, saan a makaanay ti Vigan Culture and Trade Center, isu nga inkeddeng ni Mayor Medina a maangay ti reception iti nadaeg a Vigan City Convention Center.#