Mass wedding naangay para 57 couples

VIGAN CITY – Limapulo ket pito a pares ti nagtipon iti sidong ti matrimonio babaen ti mass wedding a naangay iti St. Paul Cathedral idi Hunio 20.

Dagiti agtuturay ti siudad nga indauluan da Mayor Eva Marie S. Medina ken Bise Mayor Lourdes Baquiran, kasta met dagiti konsehal ken hepe dagiti nadumaduma a departamento ti nagbalin a ninang ken ninong dagiti nagkasar.

Kinuna ni Medina a nagtitinnulongan ti parokia ni St. Paul’s Metropolitan Church, Balikatan sa Vigan ken ti city government ti mass wedding  para kadagiti couples a nagdendennan ken addaan payen kadagiti annak ngem saanda pay a nagkasar iti simbaan.

Kalpasan ti matrimonio,  naipaayan dagiti nagkasar iti pangaldaw iti Vigan City Convention Center ken regalo a pangrugiananda, kas iti electric fan ken dinnerware set ken Biblia.#