Mass wedding, naangay

STA. CATALINA, Ilocos Sur – Naangay ti mass wedding dagiti agtiptiponen ngem di pay nagkasar iti simbaan itay Marso 26 ditoy.
Proyekto ti Bayanihan ng mga Kababaihan ditoy nga ili nga idauluan ni Flora Asuncion ti nasao a mass wedding.

Dagiti opisial ti ili nga idauluan ni Mayor Carlos Asuncion ti nagpaay a ninong dagiti nagkasar.

Kangrunaan a panggep ti naisayangkat a mass wedding ti panagkasar dagiti agassawa nga agtiptiponen ken addaan payen iti annak ngem gapu iti kinarigat ti biag, saanda pay a nagkasar iti simbaan.#