Mass wedding, naipaay 42 couples

STA. CATALINA, Ilocos Sur – Naangay ti mass wedding para kadagiti couples nga agdendennan ngem saan pay a nagkasar  itay Marso 22.

Kinuna ni Sangguniang Bayan Member Angelie Victoria Ragasa nga uppat a pulo ket dua a paris nga agdendennan iti laksid ti matrimonio ti nagkallaysa babaen ti mass wedding a mismo a sinuportaran ti gobierno lokal ditoy nga ili.

Kinuna ni Ragasa nga initiatibo ti Bayanihan ng mga Kababaihan ti pannakaisayangkat ti nasao a mass wedding babaen ti suporta da Mayor Carlos Asuncion, Vice Mayor  Ernesto R. Turqueza ken dagiti konsehal ti ili.

Malaksid ti pangaldaw, naikkan pay iti sagut dagiti nagkasar babaen met laeng kadagiti municipal officials.#