Mass wedding, naisayangkat iti Narvacan

NARVACAN, Ilocos Sur – Agdagup iti 66 dagiti aggasawa nga agtiptiponen ngem di pay nagkasar iti simbaan ti naglantip ti puspusoda iti mass wedding a nagbuligan nga insayangkat ti gobierno munisipal ditoy, Balikatan ken ti St. Lucy Church iti malem ti Mayo 22 ditoy.

Awan ti ginastos dagiti nagkasar iti nasao a mass wedding.

Kalpasan ti kallaysa, maysa a pangrabii ti impaay ni Mayor Edgar Zaragoza kadagiti nagkasar ken adda pay nabungon a sagut a naited tunggal asmang.

Gannuat daytoy ti gobierno munisipal ditoy babaen ti pannakikammayyet ti Balikatan ken ti simbaan katoliko ditoy nga ili para iti panagtipon dagiti agassawa iti sidong ti nasagraduaan a matrimonio.#