MASS WEDDING RECEPTION SADIAY VIGAN CITY CONVENTION CENTER

MASS WEDDING RECEPTION SADIAY VIGAN CITY CONVENTION CENTER

MASS WEDDING RECEPTION SADIAY VIGAN CITY CONVENTION CENTER. Madama ti pananginterbio ni Peter Rebunal ti DWRS ken ni Mayor Eva Marie S.Medina sakbay ti mabaknang a pangaldaw iti Vigan City Convention Center nga insagut ti gobierno ti siudad kadagiti sangagasut ket siam nga asmang a nagkallaysa iti mass wedding a naangay idi Nobiembre 16, 2012.