MASS WEDDING RECEPTION SADIAY VIGAN CITY CONVENTION CENTER

MASS WEDDING RECEPTION SADIAY VIGAN CITY CONVENTION CENTER

MASS WEDDING RECEPTION SADIAY VIGAN CITY CONVENTION CENTER. Naisem da dati a Mayor Ferdie Medina, Konsehal Janina Carine Medina-FariƱas a nagpaala iti pakalaglagipanda a retrato iti daytoy nga okasion a tinawen nga isayangkat ti gobierno ti siudad babaen ti pannakikammayet ti St. Paul Parish, Balikatan sa Vigan ken ti Office of the City Civil Registrar tapno agkasar dagiti nabayagen nga agdendenna iti babaen ti nasagraduan a matrimonio ti Simbaan a Katoliko. (Salvador A. Espejo)