Tawid News Magazine

MASS WEDDING

MASS WEDDING. Agdagup iti 99 couples (kannigid) ti pinagkasar ti city government nga indauluan da Mayor Eva Marie S. Medina ken Vice Mayor Lourdes Baquiran (kannawan) ken babaen ti pannakikammayet ti Parokia ni San Pablo ken ti Balikatan, grupo dagiti babbai iti Vigan City. Tinawen nga esponsoran ti city government ti mass wedding para kadagiti nabayagen nga agdendenna a couples ditoy siudad ngem saanda a makapagkasar iti simbaan gapu ta awan ti madadaan a gastuenda. (Salvador A. Espejo)

MASS WEDDING. Agdagup iti 99 couples (kannigid) ti pinagkasar ti city government nga indauluan da Mayor Eva Marie S. Medina ken Vice Mayor Lourdes Baquiran (kannawan) ken babaen ti pannakikammayet ti Parokia ni San Pablo ken ti Balikatan, grupo dagiti babbai iti Vigan City. Tinawen nga esponsoran ti city government ti mass wedding para kadagiti nabayagen nga agdendenna a couples ditoy siudad ngem saanda a makapagkasar iti simbaan gapu ta awan ti madadaan a gastuenda. (Salvador A. Espejo)

Exit mobile version