Mayor, dina ninamnama kadakkel pagimbagan nga impaay ti KABSAT

BURGOS, Ilocos Sur – Kinuna ni Mayor Nathaniel Escobar a dakkel a pagimbagan ti naipaay ti Kakailian nga Agnaed ti Barangay Sangsangkamaysa nga Agrang-ay Tayo (KABSAT) Outreach Program iti ilida ditoy.

“Narigat a malipatan daytoy iyaay ni Gob. DV iti ilimi a nangyeg kadagiti agduduma a ramit,” kinuna ti mayor idinto nga innayonna a  nangnangngegna idin daytoy a programa ti gobernador ngem dina expektaren a kasdiay ti kadakkel ti ipaayna a pagimbagan iti ilida.

Kinuna ni Vice Mayor Rio Balbalan a naibasar dagiti naited a ramit talon, dingnguen ken tugtugaw iti resolusion dagiti barangay officials a kasapulan dagiti kabarangayanda.

Bayat ti pannakaisayangkat ti caravan ditoy itay Oktubre 16, inyawat ni Savellano ti 8 a kuliglig a naited iti Barangay Taliao, Pob. Sur, Nagpanaoan, Cabcaburao, Pob. Norte, Cadacad ken Macaoayan; 6 a kuliglig nga addaan water pump a naiwaras iti Subadi Norte, Ambugat, Lubing, Patac, Subadi Sur ken Bangbangar; 5 a diesel water pump  a naited iti Mapanit, Sabangan Pinggan, Luna, Callitong, Bessang; monobloc a tugaw ken lamisaan a naited iti  Barangay Lesseb;  Boer a kalding a naited iti Lubing, Sabangan Pinggan,  Pob. Sur, Lucaban, Nagpanaoan, ken Macaoayan; 4 a hand tractors a naited iti Manaboc, Paduros, Dayanki ken Dirdirig; rice thresher  a naited iti  Mambug; 1 corn sheller;  59 rolls ti PE hose; 26,000 seedbags; 26 OB bags, 1 rostrum;  t-shirts; death aid cards, ken financial asistance a sag-P8,000 iti amin a 26 a barangay ditoy.

“Kasapulan nga amin nga umili uray dagiti agnaed iti nasulinek a barangay ket maipaayan iti serbisio,” kinuna ti gobernador.

Tampok pay iti programa ti medical mission ken agduduma a seminars ken trainings ken dadduma pay a serbisio nga impaay ti agduduma nga opisina ti kapitolio ken national agencies.

Kabayatanna, impakaammo ni Savellano a mairugi inton Nobiembre ti pannakalinong ti plasa ti Burgos tapno agbalin a covered court.

Segun iti gobernador, madaman a paidardarasna ti pannakairuar ti nailatang a pondo tapno mairugin ti proyekto imprastraktura ket maikamakam sakbay ti panagpiesta ti Burgos inton Pebrero.

Kinuna pay ni Savellano a madama metten ti konsultasion ken pannakaplano dagiti mabalin pay nga aramiden ti KABSAT tapno ad-adu pay ti matulunganna nga agindeg iti probinsia iti masanguanan.#