Mayor Eva, inkalinteganna pannakapadayaw director ti ‘Babai ng Digmaan’ kas adopted son ti Vigan City

VIGAN CITY – Pinadayawan daytoy a siudad ti direktor ti stage play a “Babai ng Digmaan” nga adopted son daytoy siudad gapu kadagiti kontribusionna iti pannakaidur-as ti kultura daytoy a siudad.

Kinuna ni Mayor Eva Marie S. Medina a pinadayawan ti gobierno ti siudad ditoy ni Joseph “Sonny” Cristobal, direktor iti nasao nga stage play, nga adopted son gapu kadagiti naitultulongna para iti pannakaidur-as ti kultura ken pakasaritaan daytoy a siudad.

Daytoy ti reaksion ni Medina kadagiti naidanon kenkuana a pammabalaw a saan a rumbeng a naited ti nasao a pammadayaw ken Cristobal agsipud ta nabayaden met a nangidirihir iti nasao nga stage play.

Kinuna ni Medina nga uray idi saan pay a siudad ti Vigan ken awan pay la ti pondona, intanggayan ni Cristobal ti libre a serbisiona “gapu iti ayatna iti Vigan”.

Segun iti mayora, ni Cristobal ti instrumental iti pannakaidanon ditoy Vigan dagiti cultural performances manipud kadagiti sabali a luglugar.

“Nagbirok (Cristobal) kadagiti saan unay a nangina a cultural performances tapno mabuyatayo met ditoy Vigan,” kinuna ni Medina.

Kinuna ti mayora nga idi inaramid ni Cristobal ti “Babai ng Digmaan”, saan a binayadan ti siudad ti panagsukisokna, ken panangsuratna iti script agsipud ta awan pay idi ti pondo ti siudad.

“Sa laeng nabayadan idi dinirihirna ti “Babai ng Digmaan”, kinuna ni Medina idinto nga innayonna a rumbeng laeng dayta agsipud ta adda met dagiti ikuyogna nga staff manipud iti Manila bayat ti panangensayo dagiti nagakem iti nasao nga stage play.

“Saan met nga ordinario a sarsuela ti “Babai ng Digmaan”, nakitatayo met a nasayaat ti pannakadirekna, napintas ti script ken nalaing dagiti performers,” kinuna ni Medina.

Kinuna pay ti mayora a gapu iti “Babai ng Digmaan”, naparuar ni Cristobal ti talento dagiti agnaed iti Vigan a napili nga agakem iti nasao nga stage play a pakairamanan dagiti estudiante, empleado ti siudad ti Vigan ken dagiti miembro iti Teatro Bigueño.

Addaan iti subtitle a “Kuwento ng Pagmamahal na Nagligtas sa Pamana, Anyo at Kulturang Vigan,” naipabuyan daytoy nga stage play iti Meralco Theatre, Pasig City, bayat ti pannakarambak ti Viva Vigan Festival, Quirino Family Reunion ken idi bimmisita iti Vigan ni Emiko Narioka Lim, anak daydi Sakae Narioka, maysa nga opisial ti Japanese Imperial Army, ken daydi Belen Castillo, taga-Vigan, nga impatpateg ti opisial a Hapon.

Nagsentro ti stage play iti ayan-ayat da Narioka ken Castillo a nangisalakan  iti Vigan  iti pannakabomba manipud kadagiti dumardarup a puersa dagiti Aliado iti Vigan.#