Mayor Eva, naragsakan iti adu a pimmintasan ti Binatbatan Festival Streetdancing Competition

VIGAN CITY – Naragsakan ni Mayor Eva Marie S. Medina gapu iti dakkel a pimmintasan ti Viva Vigan Binatbatan Festival of the Arts Streetdancing Competition a naangay ditoy siudad idi Mayo 7.

Kinunana nga adu ti nakitana nga innovations nga inrusat dagiti nakisalip, pimmintas dagiti props ken aruatda, pimmintas ti kalidad ti musika ken movements dagiti dancers, pammaneknek ti napintas a resulta dagiti dance workshop ken trainings nga inangay ti city government.

Sangapulo dagiti nakisalip iti Category A wenno para kadagiti agtawen iti 16 ken nababbaba idinto a lima a contingents ti nagsasalip iti Category B, para kadagiti agtawen iti 17 agpangato a nagkampeonan ti UNP.

Para iti Category A, inyalat ti  Vigan National High School East ti kampeonato ket immawat iti P100,000.00 ken tropeo.

Maikadua a gunggona ti inabak ti Ilocos Sur National High School ket immawat iti P70,000.00 ken tropeo; ken maikatlo a gunggona ti Cabugao District ket inyawidna ti P50,000.00 a premio.

Para iti Category B, nagkampeon ti University of Northern Philippines ket inyawidna ti P100,000.00 ken tropeo.

Inyalat met ti local government unit ti Caoayan ti maikadua a gunggona ket immawat iti P70,000.00 ken tropeo idinto a P50,000.00 ken tropeo ti inabak ti Candon City a nakagun-od iti maikatlo a gunggona.

Naikkan amin dagiti saan a nangabak iti consolation prize a sag-P20,000.00.#