Mayor ti Tagudin, PAGASA Awardee

Tagudin, Ilocos Sur – Iti umuna a gundaway, maysa a mayor ti nangiyalat iti PAGASA Award nga ipapaay ti Civil Service Commission.

Napili ni Mayor Roque “Jun” Verzosa Jr. a pakaitedan ti PAGASA Award para iti performance ti maysa a public official ket karaman kadagiti innem a padayawan ti CSC inton umay a bulan.

Kinuna ni Verzosa a nagun-odna ti pammadayaw gapu iti napintas a pannakaimanehar ti ili a Tagudin manipud idi inrusatna ti Agpiarkam Siglatmo Agsangsangkamaysakam Panagrang-aymo Tagudin (ASAP Tagudin) nga isu ti nagibasaran dagiti evaluators kadagiti maikkan iti award.

Mamati ti mayor a maysa a nakapilianna ti programa ti ilina a panagbalinda a self-reliant itoy a panawen nga agrigrigat pati ti gobierno nasional.

Kinuna ni Verzosa a produkto daytoy ti Executive Legislative Agenda nga isaysayangkatda tunggal malpas ti eleksion tapno maammuan ti turongen ti Tagudin.

Ni Verzosa ti kaunaan a mayor iti Region I nga umawat iti kastoy a pammadayaw manipud rinugian ti CSC daytoy agtinawen a pammadayaw idi 1962.

Makuna a dimmalan iti abut ti dagum ni Verzosa ta manipud iti 249 a nainominar, napili a maysa kadagiti 11 a finalist sakbay a nairaman iti innem a mapadayawan iti individual category.

Iti interbio ti media kenkuana, kinuna ti mayor a dakkel a banag ti pannakaawatna iti kastoy a pammadayaw tapno ad-adda pay nga igaedna ti agtrabaho para iti ilina.

Innayonna a rumbeng a tuladen daytoy ti dadduma nga LGUs ta saan a kabaelan ti mayor ti mangiturong iti ili no awan ti makunkuna a participative governance.

Awaten ni Verzosa ken dagiti dadduma pay nga awardees ti tropeo ken premioda a kuarta iti Kalayaan Hall iti  Malacanang inton Septiembre 19.#