Medical mission, naangay

SAN VICENTE, Ilocos Sur – Naangay ti maysa a medical mission iti Barangay Bayubay ditoy nga ili kas sagut ni Mayora Nancy Tabanda iti umuna nga aldaw ti panagtugawna kas ina daytoy nga ili.

Malaksid iti libre nga agas, nawarasan pay dagiti napan nagpakonsulta iti bagas ken delata.

Regular a maang-angay ti medical mission kadagiti pito a barangay ditoy babaen ti panagkinnamayyet ti local government unit ditoy ken dagiti dodoktor a patubo daytoy nga ili.#