Medical mission para kabalio, maisayangkat

VIGAN CITY – Maisayangkat ti maysa a serbisio medikal para kadagiti kabalio, nangruna dagiti agguyguyod iti kalesa, segun iti maysa a konsehal ditoy siudad.

Kinuna ni Konsehal Tenten Figuerres, ti Animal Kingdom Foundation ti mangisayangkat iti nasao a medical mission para kadagiti kabalio ket maangayto daytoy inton Oktubre 17-19.

Segun ken ni Figuerres, kapaliiwan ti Animal Kingdom Foundation a nakuttong ken saan a nasayaat ti pannakataripato dagiti kabalio nga agguyguyod iti kalesa isu a napanunotda ti mangipaay iti medical mission.

Magusgustuan dagiti turista ti aglugan iti kalesa a mapan agpasiar kadagiti nadumaduma a tourist spots ditoy siudad.

Iti pannakaisurat daytoy, agbirbirok pay ti nasao a foundation iti lugar a pangangayanna iti medikal a serbisio kadagiti kabalio.#