Mega Jobs Fair, naisayangkat

CANDON CITY – Naisayangkat ti Mega Jobs Fair ken One Stop Shop iti Candon Civic Center kas paset ti pannakarambak ti Aldaw ti Wayawaya ditoy siudad.

Inyussuat ni Congressman Eric Singson ken ti gobierno ti siudad ditoy, sangapulo ket tallo nga ahensia ti gobierno a pakaibilangan ti Philhealth, PAG-IBIG, SSS, OWWA, POEA, PRC, TESDA, RED CROSS, DTI, DSWD, NSO, CSC KEN DOLE, 14 nga overseas employers ken 36 a lokal a kompania ti nakipaset iti jobs fair.

Kinuna ni Singson a dakkel ti maitulong ti jobs fair iti pannakabirok dagiti awanan panggedan iti trabahoda saan laeng iti lokal no di pay iti ballasiw taaw.

Tinawen nga isaysayangkat ni Singson ti jobs fair kas tulongna kadagiti kailianna iti maikadua a distrito a maaddaan iti panggedan. (Danilo Antalan)