Memorandum of agreement ti MVCC, napirmaan

VIGAN CITY – Pormalen a napirmaan itay Septiembre 8 babaen ti simple a seremonia ti memorandum of agreement iti nagbabaetan ti Vigan City ken innem a kabangibangna nga il-ili a para iti pannakaipasdek ti Metro Vigan Coordinating Council.

 

Buklen ti maysa a siudad ken innem nga ili a pakairamanan ti Sta. Catalina, Caoayan, San Vicente,  Bantay, Sto. Domingo ken Santa ti MVCC.

Saan a nakitipon ti San Ildefonso a maysa kadagiti naawis nga ili a maikappeng iti MVCC.

Naangay ti panagpipinnirma da Vigan City Mayor Eva Marie S. Medina, Santa Vice Mayor Jesus Bueno II a nangibagi ken ni Mayor Jeremy Jesus Bueno III nga anakna, Caoayan Mayor Mario Tugade, Bantay Mayor Samuel Parilla, San Vicente Vice Mayor Nancy Tabanda a nangibagi ken ni Mayor Tabanda III nga asawana, Sta. Catalina Mayor Carlos Asuncion ken Sto.Domingo Mayor Floro Tadena  kagiddan ti pannakalukat ti Buridek Museum iti Mira Hills Fil-Spanish Friendship Park ditoy siudad.

Sinaksian ni kadutdutok a Deputy National Security Adviser Luis “Chavit” Singson ken dagiti miembro ti Sangguniang Bayan dagiti nadakamat nga ili ti panagpinnirma iti MOA.

Base iti MOA, agserbi ti nabuangay nga MVCC kas maysa a bagi tapno mapasayaat ti kapabilidad iti pannakaited ti basic services kasta metten a makapagdidinnanggay dagiti kameng para iti nalaklaka a pannakasolbar dagiti problema babaen ti koordinasion.

Kalpasan a mapili dagiti agbalin nga opisial ti MVCC, mairugi met a dagus ti panangammo, panangisagana ken panangiyimplimentar kadagiti joint programs, proyekto ken dagiti aktibidad iti babaen ti  sumaganad nga areas of cooperations: trade and industry, governance, infrastructure, environment, peace and order, public safety, tourism, social services ken agriculture.#