Meningococcemia, kontrolado iti probinsia

VIGAN CITY – Kontroloda ti sakit a meningococcemia iti probinsia, segun iti provincial health officer itay nabiit.

Kinuna ni Dr. Carmeliza Singson a nupay adda dagiti pasiente a nagparangan ti sakit a meningococcemia iti sumagmamano nga ili iti probinsia, awan ti pagdanagan dagiti umili ta kontrolado daytoy.

Kinuna ni Singson nga adu a kaso ti nasao a sakit ti naireport idiay Sta. Lucia idi Hulio ngem saan met daytoy a makaalarma.

 

Innayon ni Singson nga idi naireport kadakuada dagitoy a kaso, pinakumpirmada babaen ti blood test sadiay Alabang ngem gapu ta nagpaut iti makabulan ken umabot pay iti nakurang a dua a bulan a makumpirna nga agsakit iti meningococcemia, naimbaganen dagiti pasiente no makasangpet ti resulta ti panagamiris.

Agsipud ta awan ti laboratorio ditoy probinsia, through signs and symptoms laengen ti nagibasaranda, segun ken ni Singson.

Sabali pay nga ili a naireport nga adda kaso iti meningococcemea ti Santa ngem bassit laeng ti populasionna isu a saan nga alarming, kinuna ti provincial health officer.

Indagadag ni Singson ti agtultuloy a panagdaldalus dagiti umili ken panagipattog kadagiti maurnong a danum a pagitlogan wenno pagbalayan dagiti lamok nga agiwaras iti dengue wenno meningococcemea.#