Menor de edad, binagsol ti menor de edad

BANAYOYO, Ilocos Sur – Dati a susik ti puon ti nangbagsolan ti maysa a menor de edad iti padana a menor de edad.

Binagsol ni Rockyn Callejo y Batin, 16, estudiante, ni Jeffrey Valdez y Layao, 16, estudiante, agpada a residente iti Barangay Montero ditoy nga ili idi agarup alas 9 ti rabii ti Mayo 4 a nagramut iti dati a susikda.

Iti panagimbestiga dagiti polis, nakatugaw ti biktima iti waiting shed, kaduana ti dua pay a kalugaranna nga agpada a menor de edad idi immasideg ti suspek ket iti awan a rason, kinomprontana ti biktima a puon ti nabara a panagsinnungbatda.

Mapapati a binunot ti suspek ti patademna ket binagsolna ti biktima.

Naglibas ti suspek a kuyogna ti armasna kalpasan ti pammagsol.#