Menor de edad nga agmotorsiklo iti highway, matiliw

CANDON CITY – Tiliwen dagiti pannakabagi ti linteg ditoy dagiti menor de edad nga agmaneho iti motorsiklo iti national highway tapno maiyadayoda iti aksidente.

“Wen, mangisaysayangkatkami ita iti checkpoint tapno matiliw dagiti ubbing nga agmanmaneho iti motorsiklo iti baet nga awan ti lisensiada,” impalgak ni Col. Rey de Peralta, chief of police ditoy, bayat ti interbio kenkuana ti DZTP Radio Tirad Pass ken Tawid News Magasin.

Kinuna ni de Peralta nga inyussuatda daytoy nga addang maigapu iti kapaliiwan a napakaskas nga agpataray dagiti ubbing idinto nga  awan ti lisensiada ta menor de edadda pay.

Innayon ti hepe nga iramramanda a siputan dagiti menor de edad nga agmotorsiklo iti national highway bayat ti panagisayangkatda iti  checkpoint kas  panangipatungpalda iti gun ban nga impaulog ti Commission on Elections kabayatan ti kampania iti masungad a panagpipili.

Uray dagiti motorsiklo nga awanan iti silaw iti rabii ket temporario a ma-impound agingga a makaptan ti akinkukua, kinunana.

Impalawag ni de Peralta a saanda a mabalin ti agtiliw kadagiti agmotor a napigsa ti ungor ti luganda idi baet nga adu dagiti reklamo manipud kadagiti agindeg iti igid ti highway agsipud ta awan pay ti linteg a pagibasaranda a mangtiliw kadagitoy.