Meri Krismas, Sir!

Sarita ni Jobert M. Pacnis
(Maikatlo a paset)

“Kasano dayta, konsehal?” ni manen ma’am. “Di met agsao ti ubingtayo…”

“Siakon ti dumawdawat kenka iti dispensa, mistru…”

“Ni koma Dexter ti kayatko a mangngegan nga agsao, konsehal,” kinunak.
“Anak ku, massori ka na ken ni mistrum,” inawid ni konsehal ti anakna nga impan iti sango ti lamisaanko ta nakatakder lattan a nakatangad iti sango ti lamisaan ti adbayserna. Dina kayat ti agtugaw a nayopresar kenkuana.

Ngem di nagkir-in ni Dexter.

“Kasano dayta, konsehal?” inamadko. “Di met agsao. Mapilpilit sa met a simmango?”

Nagpakadada nga agama nga awan ti pinal a napagpapatangan.

“Mattoli kaminto, mistru,” ti nakuna laengen ni konsehal nga agngilngilangil a nangsaruno iti anakna nga immuna payen a rimmuar iti office a di nagpakpakada.

Uray la nagngilangil ni Ma’am Aragon iti nagbalin a reaksion ti adbayseranna. “Nakaro a bastosna. Dina la ibainan ti amana. Managtulong pay met ngarud iti eskuela. Adda a kanayon kadagiti maipaayab a bayanihan.”

TALLO aldaw a di nagparparang ni Dexter iti eskuela. Nagbalin a natalna dagiti barkadana. Kunam no nakukkokanda a bisukol. Nasayaat met no saanen a sumrek, kinunkunak iti panunotko. Ta di ket isu a pakadadaelan ti umuna a Paskuak ditoy CWNHS!

Ngem kadayta nga agsapa, kadua ni Konsehal Ferdinand ni Dexter a simrek iti office-mi.

“Nakapanunotka met laengen, Balong?” diniretso a nagdamagan ni Ma’am Aragon ti adbayseranna idi nakatugawdan nga agama iti sangona.

Sakbay a simmungbat, kinitanak pay ni Dexter. “Yes, mam.”

“Nasayaat, a, Balong. Graduating-ka pay met ngarud.”

Immay iti sanguanak ni Dexter. Awanen daydi kumilaw nga ikikitana. “Pasensiakan, sir,” kinunana. “Diak ngamin malapdan ti bagik no kasta nga agpungtotak.”

“Ta ania koma ti kapungtotmo?” Nadagsen ti timekko. Saan pay laeng a naikkat ti gurak kenkuana iti panangbastosna la unay kaniak.

“Ikkannak koma pay iti maysa a tiansa, sir…”

“Kasta la ngaruden a failed-ka iti umuna ken maikadua a grading gapu iti dimo panagipaspasa kadagiti requirements kas iti project ken assignment. Sa ita a third grading, kasta pay ti inaramidmo! Ania ngarud ti namnamaem iti subject-ko?”

Di a simmungbat. Nagtalinaed a sidudumog.
“Saan laeng a siak a kasta ti record-mo, Dexter. Kasanoka ngarud a makaturpos?” intirak manen.

“Sokon nga makakamello, mistru,” ni Konsehal Ferdinand ti naurayko a simmungbat.

“Mappasiranakun nikaw. Sikaw gabba u kinunna da tungngaw ta panali da nikaw.”

Dumadawat iti dispensar. Mabain unayen kaniak ta siak met la kano daydi binastos ti anakna idi substitute-ak pay laeng ditoy.

“Ammok ti riknam, konsehal, ta maysaak met nga ama. Awan ti arapaaptayo no di ti panagnakem ken pannakaturpos dagiti annaktayo.”

“Kuruk, mistru.”

“Nasakit, ulitek manen, daytoy nga inaramid ti anaktayo. No siak laeng ti masurot, diakon awaten iti klasek. Dayta pay laeng ti desisionko idi kapaspasamak ti amin.”

“Iddan mu faga tadday chance, mistru…”

Maysa a sennaay ti inasutko. Nakadumog lattan ni Dexter. Kasla nakaam-amo a karnero ti rupana, maigidiat iti kinatigrena idi nagkuerong.

Naluyaan met laeng ti riknak iti pakaasi ni Konsehal Ferdinand. “Ala, tapno diyo met kunaen a bimmato ti pusok, konsehal, ikkak iti tiansana. Ngem masapul nga agpipinnirmatayo manen iti promissory note. Maudi daytoyen. Maminsan pay nga adda nadagsen a rekordna ditoy eskuela, agpipinnasensiatay’ laengen.”

“Wun, mistru. Maawatakku.”

“Nangngegmo, Dexter?”

“Yes, sir…”

“Daytoy koman ti pamkuatam nga agbalbaliw. Ibainam ni tatangmo. Ar-aramidenna ti amin tapno laeng makaturposka.

“Tenkiu, sir…”

Limmag-an ti riknak apaman a nakalikudda nga agama. Sumreken ni Dexter iti klasena. Ay, ania la ketdin ti biag ti maysa a mannursuro, naisennaayko. Ngem, ala, daytoy ti sinapataak nga akem, ania ngarud ngay? Akmek, a, a sipupuso.

NAGBALIN a naulimek ni Dexter kadagiti simmaruno nga aldaw iti klasek. Agitayag metten iti imana sagpaminsan. Agyamyaman ti un-unegko. Saanak met la a nagbiddut a nangted kenkuana iti panawen nga agbalbaliw.
Nadanon ti Christmas caroling a panggupgopanmi iti para iti Christmas program ken igatang iti sim. Intayab ngamin ni Vinta, ti kallabas a bagyo, ti bubong ti dua siled ti eskuela—maysa dita ti room-ko.

Nabingaykami a mannursuro. Siak ti napusgan a mangidaulo kadagiti ubbingmi, manipud Umuna agingga iti Maikapat a Tukad, a taga-Miran tapno ag-carol-kami iti barangayda. Tinawen gayam a kastoy ti mapaspasamak.

“Agannadka idiay Miran, Sir Teody,” kinuna ni Sir Omar. “Dita ti lugar dagiti kasupangetmo nga istudiante, dagiti kanayonmo nga ungtan ta dida makasursurot iti subject-mo aglalo idi substitute-ka pay laeng. Baka adda mangbansag kenka iti bunga ti tata.”

“Awan met ngata, sir,” kinunak. Ngem adda nagkarayam a danag iti barukongko. Nalagipko dagiti napagungtak nga ubbing idi. Taga-Miran-da nga agpayso. Ngem saanen a mabalin ti makisinnukat iti asaynment. Makaammo ngarud ditan.

(Adda tuloyna)