Mestizo river, makutkot

CAOAYAN, Ilocos Sur – Kinuna ti mayor ditoy nga ili a kasapulan a pakalina ti Mestizo ken Abra River saan laeng a tapno mailisi ti ilina iti pannakalayus no di pay kas panagsagana iti pannakaipasdek ti sentro ti turismo ditoy nga ili.

Segun ken ni Mayor Germelina Singson-Goulart, narabawen ti Mestizo River ket no panagtutudo, awan ti sabali a turongen dagiti danum nga aggapu iti surong no di bumangkag a pakalayusan dagiti barangay nangruna dagiti adda iti asideg ti karayan.

Kinuna pay ti mayora a paset ti pannakakali ti Mestizo River ti programana a   pannaka-develop ti Pandan Port ken ti panagbalinna a Caoayan Tourism Center.

Kinuna ti mayora nga addan dagiti investors a nangibaga iti intensionda  a mangkali iti Mestizo River ket iyur-urayna ti pannakaaprobar ti permitda tapno mairubbuaten ti proyekto.

Segun iti mayora, no ma-develop ti Pandan Port, agbalinto a pagpasiaran dagiti turista a mangted iti adu a panggedan ken oportunidad iti negosio ken livelihood kadagiti kalugaranna.#