Metro ti koriente, napaputokan

SANTA, Ilocos Sur – Dinadael ti bala a mapapati a naggapu iti maysa a paltog ti metro ti koriente a naikabit iti poste ti elektrisidad sadiay Sitio Piddeg, Barangay Magsaysay, Santa, Ilocos Sur idi agsapa ti Nobiembre 15.

Naammuan iti panagimbestiga dagiti polis nga idi agarup 10:52 ti rabii ti Nobiembre 14, nakangeg da Estella Canosa y Dacquel, 62, balo, ken dagiti kaarrubana iti putok manipud iti national highway.

Naduktalanda laengen a maysa kadagiti lima a metro a naikabil iti poste ti elektrisidad ti dinadael ti bala.

Saan pay nga ammo no asino dagiti nagpaputok.#