Metro Vigan Water District, nakiddaw nga ipababana penalty charge

VIGAN, Ilocos Sur – Maysa a resolusion ti inaprobaran ti sangguniang panlungsod ditoy a mangkiddaw iti Metro Vigan Water District a maipababa ti multa iti naladaw a panagbayad iti danum ditoy.

Siam a konsehal ti nangpabor iti pannakaipababa ti penalty charge ti maladaw a panagbayad iti danum idinto a maysa laeng ti saan a pabor ta kayatna a mawaswas ti penalty charge.

Naaprobaran ti resolusion iti maikatlo ken pinal a pannakaibasana.
Mapatulodan dagiti board of directors iti kopia ti nasao a resolusion.

Ipakpakat ti Metro Vigan Water District ti 10% penalty charge kadagiti maladaw nga agbayad iti makunsomoda a danum.#