Tawid News Magazine

Militante a grupo, nagrali iti Vigan City

VIGAN CITY – Nagrali dagiti militante a grupo ditoy siudad  itay Sept. 21, kas panagprotestada iti mapapati a panagtultuloy a pannakarabngis ti karbengan a pangtao iti babaen ti agdama a turay.

Aganay a 100 a kamkameng dagiti militante a grupo a pakaibilangan ti Bayan Muna, Bayan-Ilocos, Stop-Exploitation, ken dadduma pay a grupo ti nagmartsa iti aglawlaw ti poblasion ditoy sada nagturong iti Plaza Burgos a nangituloyanda iti ralida.

Iti polieto nga inwaras ti grupo, kinunana a “tallopulo a tawen kalpasan a rinippuog dagiti umili babaen ti Edsa People Power I ti rehimen ni Pres. Ferdinand Marcos, adu pay laeng dagiti biktima a saan a naikkan iti hustisia ken inaldaw pay laeng a manaynayonan.”

Indeklara daydi Marcos ti linteg militar idi Sept. 21, 1972.

Kinuna dagiti ralista nga iti babaen ni Pres. Gloria Macapagal-Arroyo, nasurok a 750 a kaso ti napapatay a 318 ti kameng dagiti makannigid a gunglo, kas iti Bayan Muna, Anakpawis, Gabriela ken dadduma pay.

Kinuna ti grupo nga iti baet ti panangkondenar ni Pres. Arroyo kadagiti political killings bayat ti State of the Nation Addressna, saan a serioso ti gobiernona a mangsolbar kadagitoy a kaso.

Indeklara pay ti grupo nga “ita nga aldaw ket International Day Against Extrajudicial Killings and Undeclared Martial Law” idinto nga inyunay-unayna a saan a magun-od ti pudno a kappia agingga a “saan a maitandudo ti karbengantayo a kas tao”.

Kalpasan ti pangaldaw, naulimek a nagsisina dagiti grupo.

Indeklara ti city government ditoy ti Plaza Burgos a Freedom Park a pakaangayan kadagiti rali ken protesta.

Exit mobile version