Misis, nakidnap sa naisubli

LAOAG CITY – Kinidnap ti dua a
lalaki ti maysa a misis sada met indissaag kalpasan nga inlawlawda
ditoy.Segun iti report, bayat ti
kaaddana iti daytoy a siudad, ginuyod nga inlugan ti dua a lalaki ni
Betty Natividad, residente iti Barangay Tabug, Batac City,
inabungotanda dagiti matana sada inlawlaw iti siudad.

Kinuna
ti biktima a saan a sinaktan dagiti nangitalaw kenkuana ngem
impangtada nga adda mapasamak iti kabsatna no di agikkat a kameng ti
101st Army Reserve Command
.#