MOA para iti composting facility, napirmaan

Sta. CatalinA, Ilocos Sur -Napasingkedanen ti pannakaipasdek ti small scale composting facility ken pannakairugi ti maysa a libro a pakaipablaakan ti agdinama a kasasaad ti kataltalonan ditoy (Soil Land Resources Evaluation Project) babaen ti  panagpipinnirma iti katulagan da Cong. Ronald Singson, Gov. Deogracias Victor Savellano, Mayor Carlos Asuncion ken dagiti pannakabagi ti Department of Agriculture ken Bureau of Soil and Water Management idi Marso 27 ditoy.

Kinuna ni Cesar Escobar ti DA a kasapulan unayen nga agsubli iti organic farming dagiti mannalon ta adun a mineral ti daga ditoy ti napukaw gapu iti diretso a pannakaaramat ti daga ken ti panagusar iti komersial nga abuno.

“Babaen ti panagaramat iti organiko nga abuno, bumassit ti magasto iti panagtalon ken umadu pay ti maapit ta maisubli ti kinataba ti daga,” kinuna ni Escobar.

Ni Singson ti nangpundo kadagitoy a proyekto.

Nagiwaras pay ti diputado iti shredder para iti composting, hand tractors, corn sheller ken jeep para iti Brgy. Tamurong.

Inkarina pay ti panangilatangna iti  P1.2 milion para iti pannakakongkreto ti kalsada nga agturong iti Sta. Catalina Beach. (Mancielito S. Tacadena, NBN Vigan)