MONUMENTO

MONUMENTO. Kasla nauneg ti pampanunoten ni Fr. Jose Burgos, iggemna ti dokumento ti protesta idinto a madama ti pannakadalus ti monumento (likud) kas pammadayaw iti martir a padi gapu iti panangilungalongna iti kalintegan ni Filipino a padi. Maselebraran ti sentenario ti pannakaipasdek ti monumento inton Pebrero 17, 2010. (Salvador A. Espejo)