Motorista, dinungparna ti alad, natay

VIGAN CITY – Saanen a naiyabot a sibibiag ti maysa a motorista iti ospital gapu iti panangdungparna iti poste ti aladĀ  sadiay Barangay Pantay Daya, ditoy siudad idi agarup 4:00 ti agsapa ti Disiembre 4.

Naideklara a dead on arrival iti St. James Hospital ni Melba David, 34, naasawaan, natibo ti San Fernando, Pampanga, ngem agdama a residente iti Barangay IX, Vigan City, kalpasan a dinungpar ti Mio motorcycle a minanehona ti kongkreto a poste ti alad ti plasa ti nadakamat a barangay.

Naitaray met iti Rabara Clinic and Hospital ti kinalubbon ni David a ni Kenneth Palos y Figuerres, 31, naasawaan, ken residente iti Barangay Camangaan, Vigan City gapu kadagiti sugatna itiĀ  makannawan a sakana.

Naammuan iti report a naggapu dagiti dua iti amianan ket iti panagsikko ti lugan iti kurbaan, napukaw ni David ti kontrolna iti manibela ket direkta a dinungparna ti poste ti alad ti barangay plaza.#