Motorista, nadesgrasia

VIGAN CITY – Maysa a motorista ti nadesgrasia kalpasan a dinungparna ti landok a barikada iti sanguanan ti maysa a food chain ditoy idi agarup alas 11:00 ti rabii ti Marso 7.

Nagsagrap iti dunor iti subsobna ken garadgad iti nadumaduma a paset ti bagina ni Ritchie Singson, 30, residente iti Barangay 1, ditoy siudad ket naipaagas iti Vigan City Health Office.

Segun iti report, mapapati a saan a nakontrol ti biktima ti chop chop a motorsiklona bayat ti panagdaliasatna nga agpadaya iti Burgos Street  ket dinungparna ti landok a barikada ti ChowKing a puon ti pannakaikrasna.

Nakaro ti dadael ti motorsiklona.

Mapapati a nabartek ti biktima idi mapasamak ti aksidente.#