Motorsiklo ti polis, pinuoran di nabigbig a tattao

CABUGAO, Ilocos Sur – Awan ti naiwayat a panagtakaw iti balay ti maysa a overseas Filipino worker, ti laeng traysikel ti maysa a polis ti napuoran idi rabii ti Mayo 14.

Daytoy ti resulta ti panagimbestiga dagiti polis mainaig iti pulong ni PO3 Nicolas Garcia Asistin, 33, naasawaan, polis-Cabugao ken residente iti Sitio Callaguip, Barangay Baclig, ditoy nga ili a sinerrek dagiti mannanakaw ti balay ti ulitegna ket idi awan ti natakawda, nagpapasanda a pinuoran ti traysikelna.

Segun iti report, idi agarup 8:00 ti bigat ti Mayo 14, timmawag  ni Asistin iti polis babaen iti telepono ket inreportna a sinerrek dagiti mannanakaw ti balay ti ulitegna a ni Rey Serdenia y Sevilleja, naasawaan, nars ken residente iti Phoenix, Arizona, USA ket idi awan ti nakurimesda, pinuoranda ti Honda TMX a kukua ni Asistin.

Kas maibatay iti police journal, idi agarup 11:50 ti rabii ti Mayo 13, napan ni Asistin iti balay ti ulitegna ket nangala iti yelo ken sangabote nga Sprite sa nagsubli iti balayna a naturog.

Idi agarup 1:50 ti parbangon, nakangeg ni Asistin iti sirena iti ruar ket idi beneripikana, naduktalanna laengen a maur-uram ti traysikelna. Dinepdep dagiti nagresponde a bumbero ti apuy.

Ngem iti panagimbestiga dagiti polis, awan ti naiwayat a panagtakaw iti balay ti uliteg ni Asistin agsipud ta awan ti napukaw.

Iti pannakaisurat daytoy, awan pay ti suspek ken no apay a napuoran ti traysikel ni Asistin.

Agtultuloy ti panagimbestiga ti polis mainaig iti daytoy insidente ti arson.#