Tawid News Magazine

Motorsiklo, traysikel, nagdinnungpar

CAOAYAN, Ilocos Sur – Natukkol ti saka ti maysa a lalaki kalpasan a dinungpar ti luganna ti traysikel a kasabatna iti kalsada nasional ditoy.

Natukkol ti kannigid a saka ken nadumaduma a paset ti bagi ni Bernard Guzman, 34, naasawaan, residente ti Barangay 9, Vigan City idinto a nadunor met ti saka ti nakadinnungparna a ni Rodel Bantolina, 25, baro.

Iti report manipud iti polis ditoy, naggapu iti amianan a direksion ti XRM motorcycle a minaneho ni Guzman idinto a naggapu met iti abagatan ti traysikel a minaneho ni Bantolina ket iti asideg ti rangtay iti Barangay Pandan, mapapati a kimmaut ti XRM iti linia ti traysikel a puon ti nagdinnungparanda.

Exit mobile version