Mr. & Ms. Star, nakoronaanda gapu iti ipus ti bao

Naisangsangayan daytoy a pasalip ken naisangsangayan met a panangawat iti balligi ken panaglatak. Isu daytoy ti innaduan iti makolekta   nga  ipus ti bao.

Naawagan ti kontes iti Mr. & Ms. Star. Ti star dita ket "rats" ti kayatna a sawen no baliktaden a baliksen. Ket dagiti nangabak, nakoronaan itay Agosto 15 sadiay Sta. Lucia Elementary School, Zaragosa, Nueva Ecija.  

Kadagiti nababa a lugar ti probinsia, lalo iti nasao nga  ili, parikut dagiti mannalon ti kaadu dagiti peste a bao   nga agdadael kadagiti mulada a pagay. Segun ti estatistika, umabot pay iti 60% ti dagup a pukaw dagiti mannalon iti tinawen. Nasursurok pay ngem kagudua ti kanen dagiti peste a bao ngem ti para iti tao.

Isu a napanunot dagiti lumugar iti Santa Lucia a nasken ti pannakipasetda iti pannakapaksiat dagitoy a peste a bao.

Ti Barangay Rat Council of Nueva Ecija ti nangimaton iti search for "Little Mr. & Ms. STAR" a sinalipan ti duapulo a pupils iti nasao a pagadalan. Binayabay ti barangay council, ti lokal ken gobierno probinsial ken ti Philippine Rice Research Institute a nakabase sadiay Maligaya, City of Science Muñoz, Nueva Ecija.

Ti rat management campaign ti PhilRice a napauluan iti Boo Boo Rat! Palay mo'y ligtas 24 oras, ti nanginaw ti kastoy kampania a panangpugipog kadagiti peste a  bao babaen ti integrated method and community approach.  

Inaldaw a makolekta ken mabilang dagiti ipus ti bao iti laong ti eskuelaan. Maibilang a butos ti kandidato ti tulong nga (ipus ti bao) nga agtaud iti asinoman a mangsuporta kenkuana,  kas iti kameng ti pamilia, kakabagian, klasmets, kaarruba, am-ammo ken di am-ammo.

Aldaw ken rabii a panagtiliw

Iti aldaw, aglemmeng dagitoy a peste kadagiti abut kadagiti tamtambak.  Danuman dagiti mannalon dagitoy nga abutda ket siempre, no mabbasa ti bao, rummuarda metten ket dayta la agpak-olen ken agpang-or ti aramiden dagiti agkemmeg. Ikkatenda ti ipus ket dayta ti maibilang a butos. Ni Brgy. Kagawad Camilo Calderon ti para bilang.

Ad-adda nga iti rabii ti panagtiliw dagiti agideng kadagitoy peste a bao ta isu ti panagruarda.

Segun ken ni Gloria Miranda, ina ti maysa kadagiti partisipante nga  ubbing, iti uneg laeng ti tallo nga aldaw, nakakolektada  iti  ipus ti bao nga agdagup iti 1,300 wenno 433 iti inaldaw! Kadua ni Mrs. Miranda, ti asawana ken dagiti kakayongna a nagtiliw iti bao.

Ania ti aramidenda kadagiti pinatayda a bao, kunam? Siempre, inkalida. Kasta met nga inkalida dagiti nabilangdan nga ipus tapno maliklikan ti pannakadidigra  met ti salun-at dagiti agindeg.

Iti kaadun ti natiliwda a bao, manamnama nga umadu ti apit dagiti mannalon iti ili ti Zaragosa.     

Iti amin a pest control management, naisalsalumina daytoy a community approach nga ininaw ti PhilRice ta malaksid ti pannakapugipog dagiti bao, masalakniban pay ti aglawlaw, dagiti ramen ti daga, ti angin nga angsen gapu iti saanen a panagaramat kadagiti kemikal a pangpaksiat kadagitoy a peste.   

No adda panagbibinnadang dagiti maseknan nga ahensia ken dagiti lumugar, masolbar ti peste! #