Multa ti di makabayad iti koriente, maikkat: ISECO

SANTIAGO, Ilocos Sur – Mangrugi iti bulan ti Agosto 2008,  maikkaten ti tuon a P6 iti P50 a multa kadagiti saan a makabayad iti korienteda iti naikeddeng a petsa a panagpasanona.

Daytoy ti sungbat ni Cesar Gironella, general manager ti Ilocos Sur Electric Cooperative (ISECO), kadagiti reklamo mainaig iti maituon iti multa ti di makabayad iti koriente iti naikeddeng a tiempo.

“Naaprobaran daytoyen ti board of directors, ket manamnama nga iti  sumaruno a panagbabayad,  maikkaten daytoy,”  kinunana ti general manager.

Kas maibasar iti naaprobaran a resolusion, agbalin a nasurok a P44 ti multa   idinto a VAT ti nakurang P6.#