Munaw (Umuna a paset)

“Nagseksi, ania?” innguso ni Pari Benjo ti matmatmatak a nakasiorts iti puraw ken naasmangan iti kumepkep a nalabaga a tisiert. Nasileng ti pagatsiket a buokna. “Balo. Naam-ammok idi damomi nga immay ditoy. Awan anakna ta lakay a Hawayano daydi nagawan.”

Tinaliawko ti agkaraimmak a kabaian a baka iti sirok ti kaimito. Di makaidna.  Agpamayansa? Nagsaltek dagiti matak iti natikagan a talon iti abagatan. Agur-uray dagiti rengngat iti tudo. Pinuyotak ti riang ti checkered polok. Kinitak ti relok, alas tres iti malem.

“Intan diay uneg,” iti balay a sinangbayanmi ditoy Brgy. Imelda, Naguilian, La Union ti kayatna a sawen. Idanonmi ti kaanakanna, ni Marco iti nobiana a ni Lisette.

“Agpariirak biit. Sumarunoakon,” nagpambarak ta kasla diak kayat a panawan ti babai agingga a diak maam-ammo. Namagnetoak iti kinapintasna. Naiduma.

Nagkatawa pay ti kumparik kalpasan ti nabagas a perrengna. Kunam la no pato ti iniin ti ubetna a nangkamang ti bunggalo a nagpinta iti pink. Panukmegan a pandek daytoy.

Tinaliawko manen ti babai. Baket ti katungtongtongna iti igid ti kalsada, iti maikatlo a balay a nagpinta iti asul-langit manipud iti balay da Lisette. Kasla agkankanta a pandanggera iti panagdengngegko ti garikgikna. Agkatayagkami ngata iti lima a kadapan ken walo a pulgada. Pamudawen ti immal-o a pammagina. Inisemak ti nangngegko a musika ti pul-oy.

Nangeddengak. Diakon palabsen. Inasitgak. Pattapattak nga ub-ubing ti edadna iti tallopulo ket pito nga edadko. Nagpaamiananen ti kuttong ken bassit a baket a kasasaona itay.

“Hello! Mabalin ti makiam-ammo?”

“Hi…! Mabalin latta. Apay ket a saanen…?”

“Siak ni Mark. Ket sika ni…?” inyawatko ti imak.

“Ida…” Alanganin ti panangiyawatna iti kanawan nga imana. Nalamuyot ti dakulapna. Makaay-ayo a perngen dagiti matana. Tundiris ti agongna. Wayas ti kallidna iti kanawan a pingpingna. Diak nagbiddut, isu ti pagtataudan ti masaysay-opko a banglo.

“Ida? Palayaw wenno pudno a buniag?”

“Palayaw. Maria Armida ti buniagko. In short, Ida.”

“Nagpintasen a nagan! Maibagay la unay iti kas kenka a kinapintas…”

‘Tenkio. Kaduam dagiti dumanon ken ni Lisette?”

“Wen. Pudno gayam a nagpipintas dagiti taga-Naguilian!”

“Ow? Amangan no kunkunam laeng dayta…” nagkatawa.

“Umanayen ti makitkitak nga ebidensia.”

“Siak kadi ti ibagbagam nga ebidensia?”

“Iti kaanoman, saan pay a nagulbod dagiti matak…”

Nagkatawa.

“Saanak nga agang-angaw. Patiennak koma, Ida.”

“Ala, wen, mamatiakon. Apay ketdin a saan?”

“Ti pintas dagiti taga-Naguilian ket inappupo ti anges dagiti bantay ken turod, dagiti burayok ken karayan, dagiti bangkag ken talon. Apay nga agkatawaka? Dika mamati?”

“Mamati! Ngem awan kadin ti panggepmo a mangibbet iti imak?”

“Ow, sori…! Diak inggagara,” pambarko laeng, ngem inggagarak a di inibbatan.

“Adda kadi mukatko?” inaprosanna dagiti mumukatanna. Kimmandela a ramay!

“A, awan. Ita laeng ngamin a nakakitaak iti anghel. Pudno gayam nga adda anghel ditoy daga! Wenno addaak kadin idiay langit?”

“Saan, apo, addakayo pay laeng ditoy Brgy. Imelda, Naguillian, La Union!”

“Pudno ti ibagbagak, Ida. No diak naisurot, diak koman naam-ammo ti anghel a kas kenka. Daytoy ngatan ti aldaw a kagasatan iti las-ud ti panagbiagko…”

Napukkawanak. Ni Pari Benjo, nga uray la nalukaisan ti butitna iti inna panagpayapay. Pangileten ngamin ti berde a tisiertna. Isturbo met ni daytoy!

“Sikan sa ti mangalbasia? Inkan. Amangan no ur-urayendakan.”

“Ania ti ammok iti danondanon? Awan a pulos ti pamalpalatpatak!”

“Idi nagasawaka, didaka indanon?”

“Baroak pay laeng, Ida,” naitdalanak pay! Agbalbalikas dagiti matana a pimmerreng. “Sika, napadasamon…?”

“Wen a. Dinanonnak ni lakayko…”

“Ania ti napasamak idi dinanonnaka? Ania ti kuna dagiti dimmanon?”

“Diak ammo. Nabayag daydin. Awan malagipkon. “

“Ow? Wenno dimo kayaten a lagipen?”

“Wen, hustoka, diak kayaten a lagipen. Isu a dimo koman ungkaten.”

“Apay a dimo kayat a lagipen? Dika naragsak a nagasawa?”

“N-naragsak siempre…” Ngem imbaw-ingna dagiti matana idi sabatek. Tinaliawko ti kumarandikang a talon nga agur-uray iti tudo. Nagsasaruno latta ti immak ti kabaian a baka iti sirok ti kaimito. Inawisko a kuyogennak idi pinayapayannak manen ni Pari Benjo.

Napintas ti salas. Nagduduma dagiti dekorasion a kaadduanna dagiti stuff toys ken plastic a sabsabong a pasig a pink. Maibagay dagiti natingra a pink a kurtina nga ay-ayamen ti pink met laeng nga electric fan. Pink uray dagiti sopa ken ti basar a tiles.  Natingra ti pink a pinta ti uneg ti balay.  Pinagsina ti divider a nakaikabilan dagiti retrato a naikabil kadagiti pink a picture frame.

“Dika pumampanaw iti abayko, ha?” inyarasaasko ken Ida. Naikuadrokami iti ridaw. Ditoykami laengen a nagtakder ta awanen ti isiisan iti salas. Adu met ti agtatakder iti kusina: ubbing, agtutubo ken nataengan.

“Ta apay koma a saanka a panawan?”

“Tapno mabuteng dagiti demonio a sumrek no adda nakatakder nga anghel iti ridaw.”

Nagkatawa. Induronnak iti agpagapaman. Pinanggepko a tiliwen ti imana ngem nasaepna ngata ta napartak ti panangilisina. Nabagas ti perreng ni Pari Benjo.

Napintas ti pammagbaga dagiti lallakay ken babbaket. Natinongen ti aldaw ti kallaysa. Inton petsa 28. Petsa singko ita. Duapulo ket tallo pay nga aldaw. Ania ngata no armek ni Ida? Maaremko ngata agingga iti idadateng ti kallaysa?

(Adda tuloyna)