Municipal building ti Quirino, nalpasen

QUIRINO, Ilocos Sur – “Addan ti kabarbaro a balay ti ili ti Quirino!”

Daytoy ti naragsak a kinuna ni Mayor Jaime Aciong, Sr. kabayatan iti panangsarungkar kenkuana dagiti kameng ti media ti Ilocos Sur iti Quirino, Ilocos Sur.

Kinunana a daytoy ket napundoan iti agarup P15 a milion a pisos a naggapu iti RA 7171 ti congressional district, provincial share ken municipal share.

“Mainagurasionan koman daytoy a pasdek iti daytoy Hunio 12 a panakarambak ti Independence Day ngem agsipud ta saan a nakadar-ay dagiti kangrunaan a bisitami gapuna a daytoy ket naisanud pay laeng ti inagurasion ken pannakabendision.” Kinunana.

“Nupay kasta, rugianmin ti agiyalis kadagiti opisinami iti daytoy baro a balay ti ili, ditoykamin nga agopisina ken agserbi kadagiti umili.”

Ti tallo kadsaaran a building ket maysa kadagiti kangrunaan a proyekto iti administrasion ti mayor ta nasukatan ti daan a presidensiada.

Malaksid iti daytoy, adu pay dagiti kangrunaan a proyekto a kasapulanda a mapaadda iti Quirino tapno agtuloytuloy ti serbisio kadakuada.