Tawid News Magazine

Murmuray ti napuyatan a rabii

sika ti kalikagum ti ubing a raya
a mangted pigsa ken namnama.

sika ti kalikagum ti ubing a raya
a mangted pigsa ken namnama.
sika ti arbis ti mawaw
a mangbisibis nagrengngat a daga.
sika ti palayupoy iti nadagaang a sardam
a mangilili iti agpasag a kararua.
sika ti murmuray ti di agpakaturog a rabii
a mangsappuyot iti agkatangkatang a dawat.
sika ti kired ti simumulagat nga agsapa
a manggudas dangkok ti nagpukaw a kalman.
sika ti bituen a silaw,
inton dumteng ti malem…

Exit mobile version