Site icon Tawid News Magazine

Na-Covid ni Antokoy (Umuna a paset)

(stock photo)

Di pay rimuar ti umuna a raya ti init iti dayta a bigat ti Lunes ngem mayaten ti kutikuti ni Jose “Antokoy” Madriaga Jr. iti sango ti balayda. Madamanan nga ikarkarga dagiti nayeluan a buslogan, baraniti ken dorado a mapanna ilako iti maysa nga ili iti kabangibang a probinsia. Ti ngamin ilida ti kumamang iti kaunaan nga ili iti kaarrubada a probinsia. Pinanawannan ti multicab-na idi napnek iti pannakaikamadan dagiti kargana. Apagisunto nga aglukat ti tiendaan ti ili a Napili inton dumanon sadiay. Dagus nga innalana ti nalabaga a beltbag a naisab-it iti diding ti kuartoda. Matmaturog pay laeng ni baketna. Awan pay karibuso a madlawna iti bangir a kuarto isu a nalabit matmaturog pay laeng dagiti dua a putotna a napuyatan a nagikamakam iti module-da idi naglabas a rabii. Linukatanna ti beltbag ket pinennekna no naipisokna met laeng tay resulta ti antigen test-na a kasapulan tapno makalasat iti border ti dua a probinsia. Napaisem a nangkita iti negatibo a resulta a naimaldit iti papel.

“Solve,” inyesngawna ket nakalaglag-an ti riknana a limmugan iti multicab. Uray aginaldaw ita a mapan agilako iti ikan nga ang-angkatenna kadagiti mangngalap iti barangayda a Nagcalapan. Lima nga aldaw a balido ti antigen test nga imetna. Nawaya ngarud a rumuar sumrek iti kabangibang a probinsia. Ipatuloyna kuman ti rumuar iti inaladanda iti adda agtimek iti likudanna.

“Agan-annadka lakay saanmo nga ik-ikkaten dayta face shield ken facemask-mo no addakan didiay. Adu ti kaso ti Covid iti papanam,” impakamakam ni baketna.

“Ania ket a danagmon aya baket saan a kapten ti bayrus daytoy pogi a lakaymo. Laglagipem a kanayon nga agtomtomarak iti robust,” inkiddayna ken ni baketna.

“Ayna Antokoy aya ipakatmo man ngatan tay kinapilosopom. Dayta ti pakaal-alaam. Kuma no sika laeng ti maapektaran no ma-covid-ka a laklakayan,” inwitwit ni baketna ngem saanen nga inkaskaso pay ni Antokoy.

Sinabat a dagus dagitay komprador iti ikan ti multicab idi mapasungadanda ni Antokoy. Timmulongdan a nagibaba kadagiti karga ni Antokoy ket maysa maysan dagitoy a nagtukma kadagiti kursonadada nga ikan. Awan pay sangapulo a minutos naikisapen ti lako ni Antokoy. Ti laengen agilislista iti kilos ti tunggal kompradora ti ubrana. Makais-isem a mangbuybuya kadagitoy a mangisimsimpa kadagiti palanggana kada labba a nangikargaanda kadagiti nakomprada. Uray la agbullad ti mata ni Antokoy a mangkitkita kadagiti patong dagiti nakatallikod idinto a napasul-oy idi makitana ti natangsit a barukong tay maysa a naglikba ti badona. Saan unay a nagbayag, saggaysan dagitoy a nagiyawat iti bayadda. Ditan a naamiris ni Antokoy a saan gayam isuna a nakamask ken nakaguantes ngem dagus met nga inawatna dagiti bayad ti ikanna. Nagiinnallawatandan dagiti kuarta ta adda dagiti suplianna a nabukel a sagsangaribo ti kuartada.

Agalas nueben iti bigat idi madalusanna dagiti baniera ken ti likudan ti multicab. Mangrugi metten a mariknana ti bisin isu a simreken iti maysa a karinderia iti suli ti tiendaan. Adu dagiti mangmangan. Nagorder iti miki ken cobra. Nalagipna a saan pay gayam a nagalcohol ngem namrayanna a binilang ti naglakuanna bayat ti panangurayna a maidasar ti orderna. Sagpaminsan a dilpatanna ti ramayna bayat ti panagbilangna. Pagammuan naguni ti selponna. Binasana ti text ni Godo a kumpadrena.

Last night tay natayan diay Cabangligan no rabii. Umaykanto ta agsugponta nga agbangka iti Lucky 9.

Napaisem manen ni Antokoy. Apagiso la unay. Dakkel bassit ti naganansiana a pagpuonanna iti sugal. No maigasatanda ken Godo uray makalawaston a saan nga umay agibagsak iti ikan ditoy. Itinto lattan tiendaan ti ilida ti mapanna paglakuan no kas pangarigan. Sinungbatanna ti text.

Sige kumpad. Umaykanto daw-asen ngarud inton alas siete no rabii ta padasenta man nga abaken dagitay taga-Cabangligan.

Agsagsagawisiwen a limmugan ni Antokoy iti luganna kalpasan ti panagmeriendana tapno agawiden. Nasken a mapanna bassit iridep tapno addanto pigsana nga agpuyat no rabii. Sigurado a mapalabanda ken ni Godo. Adunto la ketdi ti umay makisugal a pakairamananto dagitay umay agpaspasurot.

Apagisun a pangngaldaw idi makadanon iti balayda ni Antokoy. Agidasdasaren ni baketna iti sidada a napaksiw nga ulo ti dorado.

“Nagimasen baket,” kinunana kagiddan iti panangagekna iti pingping ni baketna.

“Itugawmo ketdin ta mangantayon. Chris, Melody. Umaykayo manganen,” impukkawna kadagiti annakda nga adda pay laeng iti salas nga agbuybuya iti Eat Bulaga.

Dagus met nga immasideg dagitoy. Dagus nga immarakup dagiti dua iti amada sakbay a nagtugawda a mangaldaw. Dinardaras metten ni Antokoy nga inibus ti labayna. Inyawatnan ken ni baketna tay puonanda nga agang-angkat ngem inlasinna tay ganasiana ta isunton ti usarenna iti sugal no rabii. Kalpasanna nagdiretson daytoy iti siledda. Inruarna tay iduldulinna a kuarta tapno adda nayon ti bitbitna. Impisoknan iti beltbagna sa inkanayonnan ti rimmidep.

Pasado alas singkon iti makapuot ni Antokoy. Nangala iti pagsukatanna ket nagdiretson iti banio tapno agdigos. Pagpampamagaanna iti nabasa a buokna, gimmaon iti kilabban ket isun ti kinnanna. Isapsapanan ti mapan iti ayan ni Godo ta planona nga uminumdanto pay iti uray sagduduada la a red horse sakbay ti ipapanda didiay Cabangligan.

Saksakayanen ni Antokoy tay motorsiklona nga NMAX idi pagtemkan ni baketna.

“Papanam manen a laklakayan? Inka man ngatan makisugal,” inyariwawana ket uray la a kimmita ni Miling a kabagisna nga adda laeng iti ballasiw ti kalsada ti balayda.

“Nagkuna aya. Innak diay ayan da Godo,” inlibakna.

“Ay saankan nga aglibak. Ammok a last night diay natay dita Cabangligan ita. Inawisnaka man ngatan dayta kumpadrem a padam a sugador. Isu pay la iti mangidaulo iti linoloko ket kagawad pay ti barangay. Ayna Antokoy aya inton kuan natiliwdakayo dagitay agronronda a pulis,” inlitanian ni baketna.

Makisinnungbat koma pay ngem dinan tinutopan daytoy. Kas maysa a sugador, idawna la unay ti makisinnungbat ken ni baketna no kasdiay a rumuar a mapan makisugal. Maabak a maabak no makidinnebate pay laeng isu nga imbes a sumungbat binisitonan tay kutak a kutak a baketna.

“Innakon dungngo. I love you,” kinunana ket pinataraynan ti motorsiklona. Makais-isem a nangtaldiap iti side mirrorna ta kasta unay pay a panagbaniekes ken panangitudtudo ni baketna kenkuana.

(ADDA TULOYNA)

Exit mobile version