Nabalitokan a kapanunotan, sagut dagiti bangolan (Maikatlo a paset)

Napintas ti pannakaabel dagiti pasamak ken dagiti awitda a “balitok”  nga isu ti  ibatida kadagiti agbasbasa. Dagiti naipresentar a kapanunotan ken panirigan ket agibungada iti impluensia.

CONCLUSION:

Napintas ti pannakaabel dagiti pasamak ken dagiti awitda a “balitok”  nga isu ti  ibatida kadagiti agbasbasa. Dagiti naipresentar a kapanunotan ken panirigan ket agibungada iti impluensia.

Ti panagdalus kadagiti riper iti gimong ket nasin-aw nga aramid, nupay narigat nga aramiden ti maymaysa wenno sangarakem laeng a tao. Ngem kas napudno  nga agserbi, saan nga agkitakit dagiti “naayaban” ken “nagdisnudo” a mangipatungpal.

3) NI LOLO ANONG KEN TI BANGONENNA A BALAY, sarita ni Adriano B. Cabreros

SUMMARY

Naglayas ni Lolo Anong ket inkarina iti bagina a saan nga agawid no saan a makaipatakder iti balay a sukat ti balayda a naremate ti banko.

Nagtrabaho. Nupay agipatpatulod iti kuarta iti anakna, saanna nga impakaammo ti ayanna. Nakagatang iti daga. Binangonanna iti balay. Mannakitulong ti lakay. Sursuraten daytoy ti kabibiagna. Iti panagsakitna, pinakaammuan ti imbilangna nga apo (naretor) ti anakna  ket immayda binisita. Nabukel manen ti pamiliada.

POINTS TO CONSIDER

1) Adda dagiti napasamak a di insao ti author ngem impakitana dagitoy. Ket iti utek ti agbasbasa, ammona ti kaipapanan dagitoy a naipakita.

2) Nalawag ti lengguahe

3) Napintas ti pannakasuratna

4) Naurnos dagiti pasamak.

THEME

1) ti pannakitulong ( ni Lolo Anong)

2) panagkaykaysa (dagiti pumurok)

3) panangipadigo kadagiti ammo (ni Lolo Anong a kas agriculturist kadagiti taga-Cabaritan)

4) pammakawan ken pannakaawat

STYLE

1) Nasiken ti tradisional a presentasion ken panagaramat iti 3rd person participant (ti naibilang nga apo)

CHARACTER

Namsek dagiti characterization. Awan ti nagbaliw agingga iti  gibus.

EXPECTATION –

Iti panangpanaw ni Lolo Anong iti pamiliana, timmaud ti expectation: ania koma  no makabangon manen iti sabali a balay? Ti sungbat: mabukel manen ti pamiliana. No di naaddaan iti balay, nalabit a di nabukel manen ti pamiliana, ta no napasamak daytoy, debatable ti inkabilna a paulo nga isu ti punto ti expectation wenno namnamaen ti agbasbasa a mapasamak.

4. KILABBAN, sarita ni Emperatus

INTRODUCTION —

Matay aya ti umuna nga ayat? Saan, kuna ti author itoy nakapimpintas a saritana. Ta uray no baket ken lakaydan, sinublianda pay laeng daydiay nga ayat; uray no addan  pamiliada a dua ken pannakabaloda, sinublianda daydiay umuna  nga ayat.  Makapaisem a sarita. Makapawerret iti utek. Naindaklan a talaga ti ayat.

SUMMARY —

Baketen ni Carmela wenno Carmelita. Kumkumbeten. Addaan payen iti sakit a kanser. Balo. Ngem iti maysa anga aldaw, adda sangailina  a nangisagut kenkuana iti bokey ti sabong. Ni gayam Clemens, ti umuna nga ayatna. Umuna met nga ayat ti lakay ni Carmela.

Agpadada a naasawaan ken addaanen iti pamilia. Adda payen appokoda. Ngem iti laksid itoy nga edadda, kayat ti lakay a sublianda ti umuna nga ayat, nasuroken a limapulo a tawen ti napalabas.

Nagkalanglang da Carmela ken Clemens a nangrabii.  Natinong ti inda panag-date. Ditoy nga inarem latta ti lakay ti baket. Napintas dagiti kapanunotan ti lakay ket saan a nakapagkedked ti baket idi masuboan.

POINTS TO CONSIDER.

1) naurnos ken nalaka a maawatan ti lengguahe iti laksid a di ammo ti author nga usaren ti “a” ken “nga.”

2) makapaisem dagiti eksena ti pananglaglagip dagiti dua.

3) nagbiag dagiti tignay ken gunggunay dagiti karakter kabayatan ti pannakawarwar ti sarita.

4) naiyarig ti ayat a kas kilabban: nga uray no kilabban (ti naglanglangan dagiti dua) naimas pay laeng a kanen lalo no naipapudot. Nagserbi metten daytoy a kas paripirip ti sarita.

5) naiyarig ti ayat a kas kardis. Uray no nagango ti kardis no nabanglo, nabanglonto latta. Kasta met ti ayat.

6) naiyarig ti kardis a kas iti kumkumbeten a bagi ni Carmela. Ngem nabanglo pay laeng daytoy iti imatang ni agay-ayat a Clemens. Uray no nagango ti kardis no nabanglo, nabanglo latta! Anian a kapanunotan, nabalitokan!

7) nasiken ti pannakaisurat daytoy a sarita ken naannayas dagiti pasamak.

THEME:

1) saan a matay ti umuna nga ayat

2) iti ayat, saan a ti pisikal a bagi no di ti “makin-uneg” a bagi ti ad-adda a napateg

3) agnanayon nga ubing ni ayat (wen met a!)

4) naragragsak ti ayat iti maikadua a gundaway

5) pammakawan ken pannakaawat

CHARACTER/CHARACTERIZATION

Nagballigi ti author a nangiparang kadagiti agbibiag a kas pudpudno a tao babaen ti gagangay a panagsaoda, segun iti kinaasinoda. Natural ti tignay ken inda panagsasaoda.

(Adda tuloyna)