Nabalud nga OFW, nakaawid met laeng

CANDON CITY –  Kalpasan ti pannakabaludna iti dua a bulan idiay Damascos, Syria, nakaawid met laengen ti maysa nga overseas Filipino worker ditoy ilina babaen ti tulong ni sigud a Congresswoman Grace Singson ken ni Senate Pres. Mannky Villar.

“Gapu iti tulong ni Ma’am Grace, nakaawidak daras  ditoy lugarmi manipud iti pannakabaludko idiay Syria,” kinuna ni Ramos.

Personal a nagturong iti DZTP Radio Tirad Pass ni Jean Ramos, 32, naasawaan, residente iti San Agustin, ditoy siudad ket impeksana ti panagyamanna iti dati nga agilinlinteg iti pannakaawidna.

Lima a bulan a nangged ni Ramos iti agasawa a Navil Nahas ken Lina Norque kas domestic helper ngem saanda a sinuelduan.

“Dinak kayat ti amok a babai a pagdigosen ken dina kayat a pasuktan ti badok.  Dina pay inted ti sueldok,” kinuna ti biktima.

Segun ken ni Ramos, gapu iti madi a trato dagiti amona, naglibas ket kimmamang iti Philippine Consulate idiay Syria. Kinaykayatna ti mabalud ngem ti agsubli nga agtrabaho iti amona.

Bayat ti pannakaibaludna, nagpatulong ti kabsatna ken ni Barangay Captain Baby Garcia ti San Agustin ket kinuyog daytoy a napan nagpatulong ken ni sigud a Cong.  Singson.

Tinawagan ti dati a congresswoman ni Senador Manny Villar ket indanonna ti problema ni Ramos.

Kinuna ni Ramos a kalpasan ti sumagmamano nga aldaw manipud nagpatulong ti kabsatna ken ni dati a Congresswoman Singson, simmangpet ti tiketna nga agawid ditoy Filipinas.

Kinuna ni Ramos a dakkel ti panagyamanna ta uray awan a pulos ti naiyawidna a kuarta, nakaruar iti pagbaludan ken nakaawid.

Kinuna ni Ramos nga impasingked kenkuana ni dati a Congresswoman Singson nga adda ipaay ti city government a pinansial a tulong kenkuana.

“Diak kayaten, mabutengakon, kaykayatkon ti agtrabaho ditoy ngem iti maparparigat iti sabali a pagilian,” kinuna ni Ramos idi madamag no kayatna pay ti mangged iti sabali a pagilian.#