Nabartek a motorista, nakadungpar

CERVANTES, Ilocos Sur – Saanka nga agmaneho no nabartekka. Saan nga impangpangag daytoy a motorista daytoy a ballaag ket nakadungpar iti babai nga agtaktakder iti abaga ti kalsada idi malem ti Disiembre 27.

Segun iti report, agtaktakder iti abaga ti kalsada ni Joanne Claire Lapayan Gaburno, 14, ken residente iti Barangay San Juan, ditoy nga ili, idi dinungpar ti Honda XRM a minaneho ni Jonnel Dumipnas Sabloden, 34, naasawaan, ken residente iti Barangay San Elias, Sigay, Ilocos Sur.

Mapapati a nabartek ni Dumipnas idi nadungparna ni Lapayan ket pinadasna pay ti aglibas ngem kinamat ti nakasaksi iti aksidente a nainaganan Jonathan Echala Gacusan ket tinengngelna daytoy sa naipaima iti Cervantes Police Station.

Natukkol ti tulang iti makannawan nga abaga ni Lapayan gapu iti pannakadungparna ket iti pannakaisurat daytoy, adda pay iti Bessang Pass Memorial Hospital.#