Nabongbongan nga ikan, nakumpiskar

ARINGAY, La Union – Nakakumpiska dagiti polis ditoy kadagiti nabongbongan a lames iti dua nga operasion nga inwayatda iti maysa a coastal barangay ditoy nga ili.

Kinumpiska dagiti polis ti agdagsen iti 30 kilos a monamon ken sabali pay a 15 kilos a dilis a mapattapatta nga agbalor amin iti nakurang a P2,000 iti insayangkatda nga operasion iti Barangay Sta. Rita West ditoy.

Positibo a nakalap dagiti lames babaen ti bongbong.

Nupay kasta, awan ti natiliw dagiti polis gapu ta mapapati a nasaepan dagitoy dagiti mangngalap ket tinarayandan dagiti lames.#