Nadukot a misis, naisubli kalpasan ti 3 aldaw

SAN ESTEBAN, Ilocos Sur – Makabulan kalpasan ti pannakapasamakna, di malapdan ti maysa a misis ti panagaringgenna no malagipna ti pannakadukotna ken ti sinagabana iti tallo nga aldaw a pannakaipupokna.

Iti interbio kenkuana ti DZTP Radio Tirad Pass, kinuna ni Joan (parbo a nagan) a kasla dina patien a napasamak daytoy iti pay met puseg ti siudad ken iti aldaw.

Segun iti salaysay ni Joan, alas otso ti bigat ti Hulio 14 idi agturong koma iti balay ti ikitna idiay Talogtog, Candon City ket naglugan iti traysikel iti laud ti Philippine National Bank ngem dua a lalaki ti simmaruno a naglugan ket bayat ti panagtaray ti traysikel, adda inyappotda iti ngiwat ken agongna a suspetsana a pagpaturog ta napukawna ti puotna.

Idi makariing ni Joan, addan iti uneg ti maysa a balay a napalikmutan dagiti kaykayo. Ngem dina ammo no sadino a lugar ti nangipanan dagiti lallaki kenkuana.

Kinunana nga iti las-ud ti tallo nga aldaw ken rabii, saan a pinakan dagiti nangitalaw kenkuana wenno nangted iti pagsukatanna.

Nupay kasta, kinunana a saan a ginargaraw dagitoy.

Rabii ti Sabado, Hulio 16,  idi inruar dagiti nangitalaw kenkuana, piniringanda ti matana sada inlugan iti dina ammo no ania a sasakayan ken indissaag iti batog ti sementario ti Barangay San Nicolas.

Gapu iti kapsutna, nagpatulong ni Joan tapno maipan iti Reyes Clinic and Hospital.

Kinuna ni Joan a dina nabigbig dagiti nangdukot kenkuana ken no ania ti rason a dinukotda. Ngem patienna a napagbiddutan laeng agsipud ta nangegna a kinuna ti maysa kadagiti nangitalaw kenkuana a saan nga isu ti babai a birbirokenda.#