Nag-post iti facebook, nakasuan iti libel

LAOAG CITY – Nagreport iti Laoag City PS idi alas 2 ti malem ti Abril 10, 2018 ni Jonalyn Coloma y Batoon, 37, awanan asawa ken residente iti Brgy. 7-B, Laoag City, a biktima isuna iti pamarpardaya babaen iti Facebook. Ni Madeline Aguinir Garcia, nataengan ken residente iti Brgy. Don Dimas Querubin, Caoayan, Ilocos Sur, ti kangrunaan a suspetsa.
Iti report, impakaammo ni Jaymarc Agnes Duldulao nga adda in-post ni Madeline Aguinir Garcia, kamiembro ni Duldulao iti C1-RO Camp-1 Rider’s Association, a pammarpardaya kontra ken ni Coloma iti Facebook. Linuktan a dagus ni Coloma ti Facebook ket nakitana dagiti pamarpardaya a balikas maikontra kenkuana iti Facebook account a Mhadzze Querubin ti nausar a nagan, nga isu met ti account ti suspetsa a ni Madeline Aguinir Garcia.
Isagsaganan ti Laoag City PS dagiti nangruna a dokumento para iti pannakaipila ti darum maikontra iti suspetsa. (Tawid News Team)