NAGATIDDOG A BULIG

NAGATIDDOG A BULIG: Marigatan da Manong Jessie Raboy, mannalon ti San Julian Norte, Vigan City ken ti kaanakanna a mangawit iti nagatiddog a bulig ti mulada a saba a kunada nga idi nangrugi a nagbunga, saanen a nagsardeng. Maysa daytoy kadagiti produkto ditoy Vigan a dinaydayaw dagiti sangaili bayat ti panagpiesta ti Vigan City. (Danny Antalan)