Nagduduma nga anggulo ken ang gulo Ti Paskua

Komentario Ni Jaime M. Agpalo. Jr.

No piesta no kuna, di mabubos a ragragsak. Makalawas pay, adtoyen ti maysa kadagiti kangrunaan a piesta ti Kristiano, ti pannakaselebrar ti piesta ti pannakaipasngay ni Apo Jesus. Panawen tiĀ  pannakakumikom no ania ti isagana a pagsasanguan iti noche buena.

Ania ngamin aya ti isagana? Nasken kadi nga aglaplapusanan uray adunto met laeng ti maibelleng a di makmakan wenno mabangbangles wenno adunto met laeng ti saan a kutien a kanen ta tunggal balay ket addaan met iti sagana? Tapno masagana a talaga ti sagana itoy a paskua?

Kalabon dagiti makan. Kalabon dagiti taraon. Beinte kuatro oras a nabukirad ti puseg. Panawen a mabalin a paglig-isan ti namutittit a buksit iti kuto wenno ampas. Sigurado a panawen met ti panagpangato ti presion ti dara gapu iti saan a pannakaliklik a mangan kadagiti namanteka, naiimas ken nasasam-it a taraon ken panaginum kadagiti agkakaimas ken nasanger nga arak.

Nakasaganan a maluktan dagiti imported nga arak. Wenno daydiay nalaokan iti prunes wenno pasas ken juicy fruit. Daytay naikali a basi no isu. Ken dagitay nagduduma a klase ti wine, hmnā€¦

Makumikomtayo nga aggatang no ania dagiti iregalotayo kadagiti anaktayo iti buniag, kaanakan wenno ania la ditan a naasideg. Ta kas tay kunadan, it is better to give than to receive. Ngata? Ngem daytoy met ti pannursuro ni Apostol Pablo a namungayan daytoy a refran. Wen, nasaysayaat ti mangted kadagiti awanan tapno agpapada amin a maaddaan. Awan ti maidumduma. Awan ti naiyetse puera. Sangsangkamaysa nga agragsak amin. Ta saan kadi a dayta ti kaipapanan ti ayat?

No wen, umayonka. Ngem adda met umisem laeng. Ta kinapudnona, adu a ninong ken ninang ti aglemmeng ken di masarakan no sumangbayen ti Paskua. Dagiti dadduma, naannadda no rummuarda amangan no masabatda ti anakda ti buniag ket inkapilitan a makautda daytay nay nagkapito a kalukot iti tukot ti pitakada. Wen met, nasken ti panagregalo kadagiti ubbing.

Ngem no nataenganen, hmmn, mabalinmo lattan nga iyarasaas nga ilistana pay laeng iti rabaw ti umis-isem ken agngilngilangil a danum wenno agpasiarto laengen sadiay balayyo ket mangitugot iti nalabon a pagsasanguanyo tapno naragragsak.

Panawen met ti panagpukaw iti sumipnget dagiti annak. Wen, ta sipud iti Disiembre 16, mangrugi metten tiĀ  pannakipaskuada kadagiti balbalay. A, wen, wais met itan dagiti ubbing ā€“ no innemda a nagkukuyog, sagdudua laeng ti kunwari makipaskua, di kad nagkatlo ti grupoda uray no maymaysa! Nawadwadwad nga amang ti mapaskuada no kasta!

Siputam met dayta kuribot a binigat a tantan-awam ken bilbilangem dagiti itlog ni pamusian ta dikanto ket bigbigat a tumanabbaaw wenno agyagyag no agkurang ti bilangda. Tumayab a maminpinsan ti gaganasam a bigbigat no dayta ti mapasamak.

Krismas party? Saan a maliklikan daytoy iti eskuelaan. Agbibinnunot pay dagiti ubbing iti regaluanda. Nasken nga igatangam ti anakmo iti iregalona iti kaklaseanna. Mano ti gatadna? Mabalin a sangagasutĀ  a pisos, ngem no inkay gumatang iti tiendaan ket makapili ti anakmo iti nangingina, inkapilitan a dayta ti gatangem.

Daydiay pay ipapaskuanaĀ  kadagiti titserna. Manoda? Siempre, kangrunaan a regaluanna ti homeroom titserna ken ti titser nangted kenkuana iti kababaan a grades, wenno dandani failing grades. Pangsipsip bareng no mangted iti pasang-awa. Siempre, no sika ti nagannak, ket makitam ti grado ti anak a pasig a wasay,Ā  wenno saan a nakaruar, ania ket unay a kapuymon no dimo mapanunot ti sumipsip ita a paskua. Manglanaka met a!

Kas daydiay am-ammok. ItiĀ  kinabangad ken kinawelwel ti anakna, pasig a wasay dagiti gradona.

Ania ngarud ket kutokuto metten kadagiti biliaran, kompiuteran ken video karerahan. Inkapilitan a nagregalo ti ina kadagiti teachers kadagiti nangingina a bangbanglo. Iti sumaruno a grading period, nakapasan ti anak. Pasang-awa, ania ngarud. At least, nakapasa!

Bonus. Wen met a! Christmas bonus. New Yearā€™s bonus. Cash incentives. 13th month pay.

Mano ti inted ti bossmo a bonus? Ania pay dagiti dadduma a naawatmo nga insentibo? Ania ti pangigastuam kadaytoy? Nasken a mangidulinka met ta taxable dagitoy. Amangan no tinto man la umar-ararawamon nga umutangan no Abril a panagbabayad iti buis. Ti agsakbay, maarus pay, kunam sa!

(Adda tuloyna)