Nagdur-asan ekonomia, di marikna dagiti umili

Uray dagiti ekonomista, adu ti nasdaaw iti dakkel a dimmur-asan ti ekonomia nga inwaragawag ni Pres. Arroyo a natun-oyan ti pagilian iti maikadua a quarter daytoy a tawen.

Ngamin, kas impakdaar ti Presidente, dimmakkel ti gross domestic product (GDP) ti pagilian iti 7.5 porsiento manipud iti 5.5 porsiento a nagun-odna idi napan a tawen.

Ket no mainayon ti napastrek ti pagilian manipud kadagiti remittances dagiti kakailiantayo nga agtrabtrabaho iti sabali a pagilian, agbalin ti gross national product (GNP) iti 8.3 porsiento, nangatngato nga amang ngem iti GNP a 6.4 porsiento a nairekord iti umuna a quarter idi napan a tawen.

Ti nakaisalsaluminaan daytoy a natun-oyan ti pagilian, isu ti panangrimbawna iti GDP dagiti kaarrubana a pagilian, kas iti Malaysia, Hong Kong ken Indonesia nupay nangatngato pay laeng ti GDP ti Singapore ken China. Madakamat ditoy a kadagiti kallabes a tawen, nabbaba ti gross domestic product ti Filipinas ngem dagiti immuna a nadakamat a pagilian.

Iti daytoy a natun-oyan ti pagilian, saan ngarud a nakakaskasdaaw nga ipasindayag ni Pres. Arroyo daytoy a nagapuanan ti administrasionna.

“Awan ti makapanunot a mapaaddatayo ti ad-adu a pamastrekan, mapabassit dagiti agsuitsuitik iti buis, mapapigsa ti peso ken magna ti stock market… mabalanse ti budget, mabayadan dagiti utangtayo ken umadu dagiti panggedan, ngem naaramidtayo,” nakalawlawa ti isem ni Pres. Arroyo ti nangibaga iti maysa a press conference.

Ngem adda latta  panagduadua dagiti sumagmamano a kritiko ken negosiante no talaga a kasta kadakkel ti limmagtuan ti ekonomiatayo. Saan a mababalaw dagitoy agsipud ta saan a marikna ti ibagbaga ti agministrasion a nagdur-asan ti ekonomia.

Kapaliiwan ketdi a no adda man dimmur-asan ti ekonomia, dagiti laeng dadakkel a negosio ti nabenepisiaran ket saan pay a dimmanon ti pagimbagan kadagiti marigrigat nga umili.

Nangina latta dagiti magatgatang, adu dagiti awanan iti panggedan, ket kadagiti addaan pagsapulan, ababa ti sueldo.

Saan ngarud a nakakaskasdaaw nga adu ti saan a mamati iti inwaragawag ti Presidente a dakkel a dimmur-asan ti ekonomia.

Iti sabali a bangir, sumngay latta ti saludsod: masustener ngata ti pagilian daytoy kunkunana a panagdur-as?

Ala, napintas a damag daytoy. Ngem kasapulan ketdi a masustener daytoy a panagdur-as tapno dumanon dagiti pagimbagan kadagiti adda iti nababa a tukad ti biag nga isuda ti kangrunaan nga agsagrap iti benepisio ti makunkuna a panagdur-as iti ekonomia.#